ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، مجتمع نوآوری وفناوری، طبقه سوم، مرکز رشد فناوری

084-59241218

دکتر حمزه صالحی پور (مدیر مرکز رشد)

دکتر حمزه صالحی پورمدیر مرکز رشدشماره داخلی : 215دکتری مهندسی مکانیکارتباط با مدیر: 08459241215