ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، مجتمع نوآوری وفناوری، طبقه سوم، مرکز رشد فناوری

084-59241218

معرفی مرکز رشد:

مرکز رشد دانشگاه ایلام با در اختیار داشتن فضای کاری اختصاصی و اشتراکی برای شرکت های فناور، با ارایه خدمات حمایتى از ایجاد و توسعه حرفه‌هاى جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحبان ایده در حوزه فناوری‌هاى پیشرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتیبانى مى‌کند تا براى حضور مؤثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادى و فناورانه در سطوح ملى و فراملى کشور آماده گردند.

کیفیت فضای اشتراکی و اختصاصی
100%
کیفیت منتورینگ و مشاوره به کسب و کارها
93%
رضایتمندی فناوران و کسب و کارهای خروج یافته از مرکز
100%
رضایتمندی شرکت کنندگان در رویداد ها و برنامه های مرکز رشد دانشگاه ایلام
97%

اهم اهداف و مأموریت‌ها:

حمایت از ایجاد و توسعه کارآفرینى و تحقق نوآورى‌هاى فناورانه

کمک به رونق اقتصاد محلى مبتنى بر دانش و فناوریهاى پیشرفته

ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فناورانه

بستر سازى در راستاى ایجاد فرصتهاى شغلى به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فناورى‌هاى پیشرفته

تخصیص فضا و امکانات براى گسترش و رشد واحدهاى کوچک و متوسط دانش بنیان فعال در زمینه فناوری هاى نوین

160+

رضایت مندی شرکت ها و هسته ها

20+

همکاری و تفاهم نامه با ادارات و مراکز

35+

حمایت از واحدها و هسته ها

20+

شرکت مستقر در مرکز

برخی از شرکت ها و واحدهای مستقر در مرکز رشد

کارکنان مرکز رشد دانشگاه ایلام

دکتر حمزه صالحی پور (مدیر مرکز رشد)

مهندس حمزه نصیری (معاون مرکز رشد)

دکتر مهناز سلطانی (کارشناس)

حامد بسطامی (کارشناس)